Prof.Dr. HALİL İBRAHİM ŞİMŞEK

HİTİT ÜNİVERSİTESİ , İLAHİYAT FAKÜLTESİ , TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Telefon
0(364) 2346358-1136
Faks
E-posta
halilibrahimsimsek@hitit.edu.tr
Adres
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Çalışma Alanları
AKADEMİK ÇALIŞMALARA. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:


B1. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri”, Uluslararası İmam-ı Rabbanî Sempozyumu, İSTAM-Üsküdar Belediyesi, 15-17 Ekim 2013, İstanbul.      [PDF]
B2. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin Bakışıyla Nakşbendiliğin Usul ve Esasları”, Uluslararası Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevî Sempozyumu, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 03-05 Ekim 2013.       [PDF]
B3. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Alvarlı Muhammed Lütfî’nin Nakşbendî-Halidî Silsilesi”, Uluslararası Hâce Muhammed Lütfî Sempozyumu, 25-26 Nisan 2013, Erzurum 2013, c. 2, ss. 443-450.      [PDF]
B4. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Tokatlı Mustafa Mustafa Haki’nin Oğlu Mehmet Bahattin’in Tasavvuf ve Sûfilere Bakışı”, Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, Bursa, 09 Haziran 2012, Ankara 2013, ss. 311-333.      [PDF]
B5.  ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anabilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri”, Türk Dünyasında İslâmî İlimlerin Yeri, 26-27 Nisan 2012, Türkistan-Kazakistan, 2012, ss. 91-110.      [PDF]
B6. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Halid Bağdadî’nin Abdullah Mekkî Vasıtasıyla Anadolu Tasavvuf Hayatına Etkileri”, Uluslararası I. Mevlana Halid-i Bağdadî Sempozyumu, Yüzüncü Yıl Ü. İlahiyat Fakültesi, Van İl Müftülüğü, 11-13 Haziran 2010, Van, Ankara 2012, ss. 409-418.      [PDF]
B7. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Mustafa Şiranî’nin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri”, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007, Çorum 2008, c. 1, ss. 573-588.      [PDF]
B8. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “[Çorumlu İbrahim İpek Efendi ve Tasavvufî Görüşleri] Başlıklı Tebliğin Müzakeresi”, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007, Çorum 2008, c. 3, ss. 1691-1692.      [PDF]

C. Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:


C1. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, Halil Hamdi Dağıstanî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Hititkitap Yayınevi, Çorum 2014, 112 s.     
C2. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Hazırlayan), Hindistan'dan Anadolu'ya Müceddidîlik - Makaleler -, Hititkitap Yayınevi, Çorum 2014, 146 s.     
C3. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, 18. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nakşbendî-Müceddidîlik: Anadolu’daki Temsilcileri ve Tasavvufî Görüşleri, 3. Baskı, Hititkitap Yayınevi, Çorum 2014, 316 s.     
C4. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, Muhammed Hâdimî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, 3. baskı, Hititkitap Yayınevi, Çorum 2014, 234 s.     
C5. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, Mehmed Emin Tokadî: Hayatı: Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve Risaleleri, 3. Baskı, Hititkitap Yayınevi, Çorum 2014, 246 s.     
C6. ŞİMŞEK, Halil İbrahim; ÖZKÖSE, Kadir, Altın Silsilsile’den Altın Halkalar, Nasihat Yayınları, Ankara 2009, 544 s.     
C7. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Bölüm Yazarı), Tasavvuf El Kitabı, editör: Kadir Özköse, Grafiker Yayınları, Ankara 2012, ss. 21-24, 92-97.     
C8. ŞİMŞEK, Halil İbrahim; ATALIK,Yalçın,  (Çevirenler), "Aşkın Mehiyetine Dair", İhvan-ı Safa Risaleleri, Editör: Abdullah Kahraman, Ayrıntı yayınları, İstanbul 2014, c. 3, ss. 217-231.     

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


D1. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Tasavvufî Düşüncede Hz. Muhammed Algısı”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 2012, sayı: 21, ss. 29-52.     
D2. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “İsmail Fennî Ertuğrul’un İbn Arabî ve Vahdet-i Vücud Savunması”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2008, sayı: 21, ss. 199-212.     
D3. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Kıyamet ve Alametlerinin Tasavvufî Tecrübe Açısından Yorumlanışı”,Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2007, yıl: 8, sayı: 19, ss. 123-142.     
D4. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, "Mehmed Emin Tokadî’nin Tuhfetü’t-Tullâb li Hidâyeti’l-Ahbâb Risalesinin Karşılaştırmalı Neşri", Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2007, sayı: 18, ss. 263-275.     
D5. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Türk Modernleşmesi Sürecinde Tasavvuf Alanında Ortaya Çıkan Bazı Yöntem Tartışmaları”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum 2006, c. 5, sayı: 9, ss. 7-40.     
D6. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Ankara 2006, c. 19, sayı: 2, ss. 325-333.      
D7. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Mesnevîhân Bir Nakşbendiyye-Müceddidiyye Şeyhi: Neccâr-zâde Mustafa Rıza’nın Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (Mevlana Özel Sayısı), Ankara 2005, sayı: 14, ss. 159-178.     
D8.  ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “İmâm-ı Rabbanî Ahmed Farukî Sirhindî’nin Şi’a ve Ehl-i Beyt’e Bakışı”, Marife, (Ehl-i Beyt Sayısı), Konya 2004, c. 4, sayı: 3, ss. 199-209.     
D9. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “İki Nakşbendî Müceddidînin Deverân Savunması: Mehmed Emin-i Tokadî ve Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin Örneği”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2003, sayı: 10, ss. 283-298.     
D10. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Anadolu Müceddidîlerine İlişkin Bazı Tarihî Bilgilerin Kullanılışı Üzerine Bir Değerlendirme”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum 2002, c. 1, sayı: 2, ss. 213-227.     
D11. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, "Nahcivânî Tefsiri, çeviren: Ali İhsan Türcan, Ankara 2014" Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum 2014, sayı: 25, ss. 207-211.     
D12. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Mustafa Fevzi b. Numan, Risâle-i Mirâtü’ş-şühûd fî meseleti vahdeti’l-vücûd, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, İstanbul 1320/1923, 1-84 s.”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, İstanbul 2011, sayı: 28, ss. 310-313.     
D13. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Halil Hamdi ed-Dağistanî, İrşâdu’r-Râğıbîn, [İstanbul], Mahmud Bey Matbaası, 1307 (1890), 40 s.”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, İstanbul 2010, sayı: 26, ss. 297-300.     
D14. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Osman Aydınlı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslâm Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, Hitit Kitap Yayınevi, Ankara 2008, 384s.”,Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 2008, sayı: 14, ss. 175-176.     
D15. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Ali Bolat, Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melâmetîlik, İnsan Yayınları, İstanbul 2003, 448 s.”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2008, sayı: 22, ss. 373-375.        
D16. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Ethem Erkoç, Âşık Paşa ve Oğlu Elvan Çelebi, Çorum 2005”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2006, sayı: 17, s. 328.     
D17. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Hazırlayan), Şeyh Safvet, “Tasavvuf ve Meşrûtiyet”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2005, sayı: 15, ss. 453-456.     
D18. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Hazırlayan), Mehmed Emîn-i Tokâdî, “Şerh-i Beyt-i Mesnevî”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (Mevlana Özel Sayısı), Ankara 2005, sayı: 14, ss. 659-660.     
D19. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Hazırlayan), Aksekili Ahmed Hamdi, “Sûfiyye-i Kirâm Hazerâtının Rûh Hakkındaki Tarz-ı Telakkileri”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2004, sayı: 13, ss. 383-393.     
D20. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sadreddin Konevî, Fatiha Suresi Tefsiri: İ’câzü’l-beyân fî te’vîli’l-ümmi’l-Kur’ân, çeviren: Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2002”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2003, sayı: 10, ss. 443-445.     
D21. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sadreddin Konevî, Fusûsü’l-Hikem’in Sırları: el-Fükûk fî esrârı müstenidâti hikemi’l-fusûs, çeviren: Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2002, 163 s.”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2003, sayı: 10, ss. 440-443.     
D22. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Çeviren), A. F. Buehler, “Nakşbendîyye-Müceddidiyye ve Hindistan’da Yayılışı”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum 2002, c. 2, sayı: 3, ss. 147-168.     
D23. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Çeviren), Johan G. Ter Haar, “Ahmed Sirhindî’nin Nakşibendî Geleneğine Bakışı”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2002, sayı: 8, ss. 199-208.     
D24. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Çeviren), Reuven Snir, “Modern Arap Şiirinde Yeni Sûfîlik”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum 2002, c. 1, sayı: 1, ss. 366-377.     
D25. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Çeviren), Dzemal Cehajic, “Nakşibendî Tarikatının Bosna Hersek ve Genel Olarak Yugoslavya’daki Sosyo-Politik Durumları”, Dinî Araştırmalar, (Osmanlı Özel Sayısı), Ankara 1999, c. 2, sayı: 5, ss. 377-386.     
D26. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Çeviren), Burhan Ahmed Farukî, “Ahmed Farûkî Sirhindî’nin Tevhid Anlayışı”, EKEV Akademi Dergisi, Erzurum 1998, c. I, sayı: 3, ss. 181-188.     

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


E1. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Ahmed Hamdi Akseki’nin Sufilerin Ruh Anlayışları Hakkındaki Araştırmaları”, Ahmed Hamdi Akseki Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Antalya Müftülüğü, 8-9 Kasım 2013, Antalya.       [PDF]
E2. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Mehmed Emin Tokadî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Şahsiyeti”, Tokat Sempozyumu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 1-3 Kasım 2012, Tokat 2013, c. 3, ss. 389-402.      [PDF]
E3. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Mustafa Hâki ve İhramcızâde İsmail Hakkı Hakkında Yayımlanmamış Bazı Notlar”, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, Osman Hulusi Efendi Vakfı, 24 Haziran 2011, Darende, Ankara 2012, ss. 77-83.      [PDF]
E4. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “İsmail Hakkı Toprak’ın Bazı Tasavvufî Görüşleri”, (İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Sempozyumu, 04 Ekim 2009), Bir Gönül İnsanı İhramcızâde İsmail Hakkı, edit.: Alim Yıldız, Buruciye Yayınları, Sivas 2010, ss. 279-286.      [PDF]
E5. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Osman Hulusi Ateş’in Eserlerinde Tasavvufî Unsurlar”, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, Osman Hulusi Efendi Vakfı, 18.06.2010, Darende, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2011, ss. 149-159.      [PDF]
E6. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Muhammed Hâdimî’nin Tasavvuf Anlayışı”, Osmanlı Fakih ve Mutasavvıfı Ebu Said Muhammed Hâdimî Sempozyumu, 9-10 Nisan, Konya 2010.      [PDF]
E7. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Bingöllü Hâlidî Şeyhi Şeyh Ahmed Çapakçurî (1830-1921) Başlıklı Tebliğin Müzakeresi”, I. Bingöl Sempozyumu, 10-11 Haziran 2006, ss. 205-206.      [PDF]
E8. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar”, I. İslâmî İlimlerde Terminoloji Sorunu Sempozyumu, TEK-DAV, TÜBİTAK-SOBEG, İslamî Araştırmalar Yayınları, Ankara 2006, ss. 521-536.      [PDF]

F. Diğer yayınlar:


F1. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Hazırlayan), Halid el-Bağdadî, “Râbıta Risalesi”, çeviren: Bahattin Efendi, Somuncu Baba: Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat DergisiAnkara 2013, sayı: 153, ss. 64-69.     
F2. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (hazırlayan), “Oğlu Bahattin Efendinin Notlarında Mustafa Haki Efendi-2”, Somuncu Baba: Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat DergisiAnkara 2013, sayı: 151, ss. 56-59.     
F3. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (hazırlayan), “Oğlu Bahattin Efendinin Notlarında Mustafa Haki Efendi-1”, Somuncu Baba: Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat DergisiAnkara 2013, sayı: 150, ss. 40-45.     
F4. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “18. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nakşbendî-Müceddidîlik”, Keşkül: Sûfi Gelenek, İstanbul 2011, sayı: 20, ss. 25-28.     
F5. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Örneklerle Osman Hulusi Efendinin Tasavvufi Görüşleri”, Somuncu Baba: Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ankara 2010, sayı: 116, ss. 14-17.     
F6. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Tasavvufun Kaynağı Meselesi”, Somuncu Baba: Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ankara 2010, sayı: 114 (Nisan), ss. 36-38.     
F7. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Özlerdeki Hakikatin Keşfi”, Burhan: İlim ve Kültür Dergisi, İstanbul, 2009, sayı: 45, ss. 36-37.     
F8. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Neccarzâde Mustafa Rıza”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2006, c. 32, ss. 483-484.     
F9. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Murad Buhârî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2006, c. 31, ss. 185-187.     
F10. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Gönül Huzuru ve Zikir”, Burhan: İlim-Kültür Dergisi, Eylül 2006, sayı: 12, ss. 11-13.     
F11. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Tasavvuf Nedir?”, Burhan: İlim-Kültür Dergisi, Mayıs 2006, sayı: 8, ss. 42-43.     
F12. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Güzel Ahlak Göstergesi Olarak Tevâzu”, Burhan: İlim-Kültür Dergisi, Aralık 2005, sayı: 3, ss. 34-35.     
F13. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “İhlâs”, Burhan: İlim-Kültür Dergisi, Kasım 2005, sayı: 2, ss. 26-29.     
F14. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Kâmil İnsan Olma Gereksinimi”, Burhan: İlim-Kültür Dergisi, Ekim 2005, sayı: 1, ss. 27-28.     
F15. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Mehmed Emin Tokadî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara 2003, c. 28, ss. 467-468.