Prof. Dr. HALİL İBRAHİM ŞİMŞEK

HİTİT ÜNİVERSİTESİ , İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Telefon
0(364) 2346358 / 1136
E-posta
ORCID
ResearchGate
LinkedIn
Çalışma Alanları


AKADEMİK ÇALIŞMALARA. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:


B1. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin Bakışıyla Nakşbendiliğin Usul ve Esasları”, 1. Uluslararası Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevî Sempozyumu, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, Ankara 2014, ss. 219-224.       [PDF]
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=3459
B2. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “İmam-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî’nin 18. Yüzyıl Anadolu Toplumundaki Nakşbendîlere Tesirleri”, Uluslararası İmam-ı Rabbanî Sempozyumu, İSTAM-Üsküdar Belediyesi, 15-17 Ekim 2013, İstanbul.      [PDF]
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=3460
B3.  ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Tasavvuf Anabilim Dalının Durumu ve Yapılan Doktora Tezlerinin Yönelimleri”, Türk Dünyasında İslâmî İlimlerin Yeri, 26-27 Nisan 2012, Türkistan-Kazakistan, 2012, ss. 91-110.      [PDF]
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=2237
B4. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Tokatlı Mustafa Mustafa Haki’nin Oğlu Mehmet Bahattin’in Tasavvuf ve Sûfilere Bakışı”, Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, Bursa, 09 Haziran 2012, Ankara 2013, ss. 311-333.      [PDF]
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=3039
B5. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Alvarlı Muhammed Lütfî’nin Nakşbendî-Halidî Silsilesi”, Uluslararası Hâce Muhammed Lütfî Sempozyumu, 25-26 Nisan 2013, Erzurum 2013, c. 2, ss. 443-450.      [PDF]
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=3078
B6. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Halid Bağdadî’nin Abdullah Mekkî Vasıtasıyla Anadolu Tasavvuf Hayatına Etkileri”, Uluslararası I. Mevlana Halid-i Bağdadî Sempozyumu, Yüzüncü Yıl Ü. İlahiyat Fakültesi, Van İl Müftülüğü, 11-13 Haziran 2010, Van, Ankara 2012, ss. 409-418.      [PDF]
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=2445
B7. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Mustafa Şiranî’nin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri”, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007, Çorum 2008, c. 1, ss. 573-588.      [PDF]
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=492
B8. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “[Çorumlu İbrahim İpek Efendi ve Tasavvufî Görüşleri] Başlıklı Tebliğin Müzakeresi”, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007, Çorum 2008, c. 3, ss. 1691-1692.      [PDF]

C. Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:


C1. Şimşek, Halil İbrahim, 18  Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nakşibendî Müceddidîlik, Litera Yayıncılık, İstanbul2016, 344 s.     
C2. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, Osmanlı'da Müderris Bir Sufî Muhammed Hadimî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Hikmetevi Yayınları, İstanbul 2016, 216 s     
C3. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, Halil Hamdi Dağıstanî: Hayatı Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, 2. baskı, Nasihat Yayınları, Ankara, 2015, 148 s.     
C4. ŞİMŞEK, Halil İbrahim; ATALIK,Yalçın,  (Çevirenler), "Aşkın Mahiyetine Dair", İhvân-ı Safa Risaleleri, editör: Abdullah Kahraman, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2014, c. 3, ss. 217-231.     
C5. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, Muhammed Hâdimî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, 3. baskı, Hititkitap Yayınevi, Çorum 2014, 239 s.     
C6. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, 18. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nakşbendî-Müceddidîlik: Anadolu’daki Temsilcileri ve Tasavvufî Görüşleri, 3. Baskı, Hititkitap Yayınevi, Çorum 2014, 316 s.     
C7. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Hazırlayan), Hindistan'dan Anadolu'ya Müceddidîlik - Makaleler -, Hititkitap Yayınevi, Çorum 2014, 146 s.     
C8. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, Halil Hamdi Dağıstanî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Hititkitap Yayınevi, Çorum 2014, 112 s.     
C9. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Bölüm Yazarı), Tasavvuf El Kitabı, editör: Kadir Özköse, Grafiker Yayınları, Ankara 2012, ss. 21-24, 92-97.     
C10. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, Mehmed Emin Tokadî: Hayatı: Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve Risaleleri, 3. Baskı, Hititkitap Yayınevi, Çorum 2014, 250 s.     
C11. ŞİMŞEK, Halil İbrahim; ÖZKÖSE, Kadir, Altın Silsilsile’den Altın Halkalar, Nasihat Yayınları, Ankara 2009, 544 s.     

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


D1. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, "Tasavvufta Kalbin Kirlenmesi ve Temizlenmesi Konusu",  Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum 20015, c. 14, sayı: 28, ss. 35-48.     
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hititilahiyat/article/view/5000166742
D2. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, "Tasavvufî Tecrübelerin Mahremiyeti Meselesi",  Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum 2015, c. 14, sayı: 28, ss. 115-128.     
http://dx.doi.org/10.14395/huifd.56668
D3. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, "Süleyman Uludağ, Tasavvuf ve Tenkit", Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, İstanbul 2015, sayı: 35, ss.     
D4. ŞİMŞEK, Halil İbrahim,  "Türkiye'de Tarikatlar: Tarih ve Kültür, editör: Semih Ceyhan", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum, 2015, cilt: 14, sayı: 27, ss. 245-250.     
http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/hititilahiyat/article/view/5000148707
D5. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, "Nahcivânî Tefsiri, çeviren: Ali İhsan Türcan, Ankara 2014", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum 2014, sayı: 25, ss. 207-211.     
http://dx.doi.org/10.14395/jdiv155
D6. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Tasavvufî Düşüncede Hz. Muhammed Algısı”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 2012, sayı: 21, ss. 29-52.     
http://dx.doi.org/10.14395/jdiv5
D7. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Mustafa Fevzi b. Numan, Risâle-i Mirâtü’ş-şühûd fî meseleti vahdeti’l-vücûd, Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı, İstanbul 1320/1923, 1-84 s.”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, İstanbul 2011, sayı: 28, ss. 310-313.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&no=2920
D8. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Halil Hamdi ed-Dağistanî, İrşâdu’r-Râğıbîn, [İstanbul], Mahmud Bey Matbaası, 1307 (1890), 40 s.”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, İstanbul 2010, sayı: 26, ss. 297-300.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&no=2560
D9. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Ali Bolat, Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melâmetîlik, İnsan Yayınları, İstanbul 2003, 448 s.”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2008, sayı: 22, ss. 373-375.        
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&no=1730
D10. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Osman Aydınlı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslâm Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, Hitit Kitap Yayınevi, Ankara 2008, 384s.”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 2008, sayı: 14, ss. 175-176.     
http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/hititilahiyat/article/view/5000093270
D11. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “İsmail Fennî Ertuğrul’un İbn Arabî ve Vahdet-i Vücud Savunması”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2008, sayı: 21, ss. 199-212.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&no=1373
D12. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, "Mehmed Emin Tokadî’nin Tuhfetü’t-Tullâb li Hidâyeti’l-Ahbâb Risalesinin Karşılaştırmalı Neşri", Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2007, sayı: 18, ss. 263-275.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&no=588
D13. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Kıyamet ve Alametlerinin Tasavvufî Tecrübe Açısından Yorumlanışı”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2007, yıl: 8, sayı: 19, ss. 123-142.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&no=556
D14. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Ethem Erkoç, Âşık Paşa ve Oğlu Elvan Çelebi, Çorum 2005”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2006, sayı: 17, s. 328.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&no=656
D15. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Ankara 2006, c. 19, sayı: 2, ss. 325-333.      
http://www.islamiarastirmalar.com/upload/pdf/621f000947afc20.pdf
D16. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Türk Modernleşmesi Sürecinde Tasavvuf Alanında Ortaya Çıkan Bazı Yöntem Tartışmaları”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum 2006, c. 5, sayı: 9, ss. 7-40.     
http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/hititilahiyat/article/view/5000093325
D17. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Hazırlayan), Mehmed Emîn-i Tokâdî, “Şerh-i Beyt-i Mesnevî”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (Mevlana Özel Sayısı), Ankara 2005, sayı: 14, ss. 659-660.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&no=386
D18. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Hazırlayan), Şeyh Safvet, “Tasavvuf ve Meşrûtiyet”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2005, sayı: 15, ss. 453-456.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&no=630
D19. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Mesnevîhân Bir Nakşbendiyye-Müceddidiyye Şeyhi: Neccâr-zâde Mustafa Rıza’nın Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (Mevlana Özel Sayısı), Ankara 2005, sayı: 14, ss. 159-178.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&no=388
D20. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Hazırlayan), Aksekili Ahmed Hamdi, “Sûfiyye-i Kirâm Hazerâtının Rûh Hakkındaki Tarz-ı Telakkileri”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2004, sayı: 13, ss. 383-393.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&no=382
D21.  ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “İmâm-ı Rabbanî Ahmed Farukî Sirhindî’nin Şi’a ve Ehl-i Beyt’e Bakışı”, Marife, (Ehl-i Beyt Sayısı), Konya 2004, c. 4, sayı: 3, ss. 199-209.     
http://www.marife.org/sayilar.php?dil=tr&dmid=226
D22. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sadreddin Konevî, Fusûsü’l-Hikem’in Sırları: el-Fükûk fî esrârı müstenidâti hikemi’l-fusûs, çeviren: Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2002, 163 s.”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2003, sayı: 10, ss. 440-443.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&no=1809
D23. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Sadreddin Konevî, Fatiha Suresi Tefsiri: İ’câzü’l-beyân fî te’vîli’l-ümmi’l-Kur’ân, çeviren: Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2002”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2003, sayı: 10, ss. 443-445.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&no=1809
D24. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “İki Nakşbendî Müceddidînin Deverân Savunması: Mehmed Emin-i Tokadî ve Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin Örneği”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2003, sayı: 10, ss. 283-298.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&no=381
D25. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Çeviren), Reuven Snir, “Modern Arap Şiirinde Yeni Sûfîlik”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum 2002, c. 1, sayı: 1, ss. 366-377.     
http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/hititilahiyat/article/view/5000093426
D26. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Çeviren), Johan G. Ter Haar, “Ahmed Sirhindî’nin Nakşibendî Geleneğine Bakışı”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2002, sayı: 8, ss. 199-208.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&no=385
D27. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Çeviren), A. F. Buehler, “Nakşbendîyye-Müceddidiyye ve Hindistan’da Yayılışı”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum 2002, c. 2, sayı: 3, ss. 147-168.     
http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/hititilahiyat/article/view/5000093386
D28. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Anadolu Müceddidîlerine İlişkin Bazı Tarihî Bilgilerin Kullanılışı Üzerine Bir Değerlendirme”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum 2002, c. 1, sayı: 2, ss. 213-227.     
http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/hititilahiyat/article/view/5000093401
D29. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Çeviren), Dzemal Cehajic, “Nakşibendî Tarikatının Bosna Hersek ve Genel Olarak Yugoslavya’daki Sosyo-Politik Durumları”, Dinî Araştırmalar, (Osmanlı Özel Sayısı), Ankara 1999, c. 2, sayı: 5, ss. 377-386.     
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/da/article/view/5000117527/5000109038
D30. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Çeviren), Burhan Ahmed Farukî, “Ahmed Farûkî Sirhindî’nin Tevhid Anlayışı”, EKEV Akademi Dergisi, Erzurum 1998, c. I, sayı: 3, ss. 181-188.     
http://www.tasavvufakademi.com/index.php?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşe

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


E1. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, "Tasavvufî Tecrübelerin Mahremiyeti", Din, Gelenek ve Ahlâk Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, Ordu 2015.      [PDF]
E2. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Mehmed Emin Tokadî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Şahsiyeti”, Tokat Sempozyumu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 1-3 Kasım 2012, Tokat 2013, c. 3, ss. 389-402.      [PDF]
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=3038
E3. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Ahmed Hamdi Akseki’nin Sufilerin Ruh Anlayışları Hakkındaki Araştırmaları”, Ahmed Hamdi Akseki Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Antalya Müftülüğü, 8-9 Kasım 2013, Antalya.       [PDF]
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=3462
E4. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Mustafa Hâki ve İhramcızâde İsmail Hakkı Hakkında Yayımlanmamış Bazı Notlar”, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, Osman Hulusi Efendi Vakfı, 24 Haziran 2011, Darende, Ankara 2012, ss. 77-83.      [PDF]
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=2755
E5. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Osman Hulusi Ateş’in Eserlerinde Tasavvufî Unsurlar”, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu, Osman Hulusi Efendi Vakfı, 18.06.2010, Darende, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2011, ss. 149-159.      [PDF]
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=2448
E6. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “İsmail Hakkı Toprak’ın Bazı Tasavvufî Görüşleri”, (İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Sempozyumu, 04 Ekim 2009), Bir Gönül İnsanı İhramcızâde İsmail Hakkı, edit.: Alim Yıldız, Buruciye Yayınları, Sivas 2010, ss. 279-286.      [PDF]
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=2323
E7. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar”, I. İslâmî İlimlerde Terminoloji Sorunu Sempozyumu, TEK-DAV, TÜBİTAK-SOBEG, İslamî Araştırmalar Yayınları, Ankara 2006, ss. 521-536.      [PDF]
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=380
E8. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Bingöllü Hâlidî Şeyhi Şeyh Ahmed Çapakçurî (1830-1921) Başlıklı Tebliğin Müzakeresi”, I. Bingöl Sempozyumu, 10-11 Haziran 2006, ss. 205-206.      [PDF]

F. Diğer yayınlar:


F1. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (hazırlayan), “Oğlu Bahattin Efendinin Notlarında Mustafa Haki Efendi”, Somuncu Baba: Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat DergisiAnkara 2013, sayı: 150, ss. 40-45.     
F2. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (hazırlayan), “Mustafa Haki Efendiden Menkıbeler”, Somuncu Baba: Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat DergisiAnkara 2013, sayı: 151, ss. 56-59.     
F3. ŞİMŞEK, Halil İbrahim (Hazırlayan), Halid el-Bağdadî, “Râbıta Risalesi”, çeviren: Bahattin Efendi, Somuncu Baba: Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat DergisiAnkara 2013, sayı: 153, ss. 64-69.     
F4. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “18. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nakşbendî-Müceddidîlik”, Keşkül: Sûfi Gelenek, İstanbul 2011, sayı: 20, ss. 25-28.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=2756
F5. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Tasavvufun Kaynağı Meselesi”, Somuncu Baba: Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ankara 2010, sayı: 114 (Nisan), ss. 36-38.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=2447
F6. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Örneklerle Osman Hulusi Efendinin Tasavvufi Görüşleri”, Somuncu Baba: Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ankara 2010, sayı: 116, ss. 14-17.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=2446
F7. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Özlerdeki Hakikatin Keşfi”, Burhan: İlim ve Kültür Dergisi, İstanbul, 2009, sayı: 45, ss. 36-37.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=2314
F8. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Tasavvuf Nedir?”, Burhan: İlim-Kültür Dergisi, Mayıs 2006, sayı: 8, ss. 42-43.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=523
F9. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Gönül Huzuru ve Zikir”, Burhan: İlim-Kültür Dergisi, Eylül 2006, sayı: 12, ss. 11-13.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=524
F10. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Murad Buhârî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2006, c. 31, ss. 185-187.     
http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c31/c310127.pdf
F11. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Neccarzâde Mustafa Rıza”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2006, c. 32, ss. 483-484.     
http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c32/c320352.pdf
F12. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Kâmil İnsan Olma Gereksinimi”, Burhan: İlim-Kültür Dergisi, Ekim 2005, sayı: 1, ss. 27-28.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=520
F13. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “İhlâs”, Burhan: İlim-Kültür Dergisi, Kasım 2005, sayı: 2, ss. 26-29.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=521
F14. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Güzel Ahlak Göstergesi Olarak Tevâzu”, Burhan: İlim-Kültür Dergisi, Aralık 2005, sayı: 3, ss. 34-35.     
http://www.tasavvufakademi.com/?bolum=ayrinti&vurgu=Halil İbrahim Şimşek&no=522
F15. ŞİMŞEK, Halil İbrahim, “Mehmed Emin Tokadî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara 2003, c. 28, ss. 467-468.     
http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c28/c280272.pdf